προσλήψεις-στην-εθνική-πινακοθήκη-πο-66661

Προσλήψεις στην Εθνική Πινακοθήκη: Ποιοί θα επιλεχθούν με βάση τα πτυχία

Ανάγνωση: 5'

Έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για τον διορισμό θέσεων στην Εθνική Πινακοθήκη. Πιο αναλυτικά, τα πτυχία και οι βεβαιώσεις που χρειάζονται οι υποψήφιοι να καταθέσουν αναγράφονται παρακάτων σε λίστα. Με την νέα αυτή προκήρυξη του Υπουργείου Πολιτισμού, θα καλυφθούν 21 νέες θέσεις εργασίας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Πέμπτη, 4 Μαΐου 2023.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται:

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

ΔΕ Νυχτοφύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Πτυχίο ή δίπλωμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ή Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ή Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. – Εισαγωγική Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τ.Ε. ή Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. – Εισαγωγική Κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τ.Ε.Ι. *με ειδίκευση λίθου ή κεραμικού ή μετάλλου ή γύψου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στον τίτλο σπουδών η κατεύθυνση ή η ειδίκευση με ειδίκευση λίθου ή κεραμικού ή μετάλλου ή γύψου, αυτή να προκύπτει από βεβαίωση της οικείας Σχολής.

Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας.

Γνώση Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου

ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή

Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής*, αντίστοιχης ειδικότητας.

Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ισπανικής ή Ιταλικής γλώσσας.

ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και ΑρχαιολογικώνΧώρων 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή

Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής*, αντίστοιχης ειδικότητας.

Πώς θα κανετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

είτε αυτοπροσώπως,

είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας (Εργάσιμες ημέρες 10:00π.μ. έως 13:00μ.μ.),

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Μιχαλακοπούλου 1, ΤΚ 11634 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, Πληροφορίες: κυρία Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου, τηλ.:214 4086201.

Πώς θα κλειδώσετε τον διορισμό

Εκτός των απαραίτητων τίτλων σπουδών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους μερικά ακόμα πρόσθετα προσόντα, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εν λόγω προκηρύξεις και να «κλειδώσουν» το διορισμό. Πιο συγκεκριμένα, ορισμένοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής ή πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Ποιες είναι οι πιο εύκολες Πιστοποιήσεις Αγγλικών και Υπολογιστών

Εάν οι υποψήφιοι δεν κατέχουν μία από τις δύο αυτές πιστοποιήσεις, τώρα όμως, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες μπορούν να λάβουν πολύ ΕΥΚΟΛΑ είτε πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας (LTE) αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ, που παρέχει ο εκπαιδευτικός οργανισμός GoLearn για να τις χρησιμοποιήσουν για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στο ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μΗ Εθνική Πινακοθήκη είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο με έργα τεράστιας σημασίας. εταπτυχιακά κλπ.

Περισσότερες Ειδήσεις σήμερα

Εταιρεία ΒΕΝΕΤΗ: H “οικογένεια” Βενέτη κλείνει 75 χρόνια και εισάγει αναπτυξιακό πρόγραμμα το 2023

ΑΣΕΠ: Eξπρές 1500 προσλήψεις στη Δημόσιο- Δείτε τις προκηρύξεις του Μαϊου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ