προσευχή-που-δίνει-δύναμη-ποια-προσευ-68877

Προσευχή που δίνει δύναμη: Ποια προσευχή κάνουν οι καρκινοπαθείς στον Άγιο Παρθένιο

Ανάγνωση: 3'

Ο Άγιος Παρθένιος είναι προστάτης των καρκινοπαθών. Ο καρκίνος, είναι μια ασθένεια που αρκετοί άνθρωποι παλεύουν καθημερινά και προσπαθούν να το ξεπεράσουν. Όταν αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται αδύναμοι και χρειάζονται στήριξη, προσεύχονται στον Άγιο Παρθένιο και τους δίνει δύναμη να συνεχίσουν τον αγώνα τους.

Η προσευχή για τον Άγιο Παρθένιο

Πάντα θα καίει το καντήλι ακοίμητο προς Δόξαν του Θεού και προς υγεία και παρηγοριά όλων όσων δοκιμάζονται στις συμφορές της ζωής και πάντα θα καίει και το κεράκι για να συμβολίζει την φλόγα και την άσβεστη δύναμη της ψυχής όσων δοκιμάζονται και δεν το βάζουν κάτω…!!

Προσευχή για στήριξη, δύναμη και θεραπεία στους καρκινοπαθείς και στους συγγενείς τους

Ευαγγέλιο / Κατά Ματθαίον, Κεφάλαιο 8/5-17

Εἰσελθόντι δὲ αὐτῷ εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη· Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ᾿ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου, ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. ἀκούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐθαύμασε καὶ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσιν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. καὶ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῳ· ὕπαγε, καὶ ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ. Καὶ ἐλθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου εἶδε τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν· καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετὸς καὶ ἠγέρθη καὶ διηκόνει αὐτῷ. ᾿Οψίας δὲ γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς, καὶ ἐξέβαλε τὰ πνεύματα λόγῳ καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν, ὅπως πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ ῾Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβε καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν.

Τέλος, πρόκειται για μια θαυματουργή προσευχή που δίνει δύναμη στους ασθενείς και στους συγγενείς τους που τόσο πολύ ταλαιπωρούνται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ