εσπα-2-προγράμματα-κόστους-ενός-δισ-γι-66501

ΕΣΠΑ: 2 προγράμματα κόστους ενός δισ. για μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Ποιοι τα δικαιούνται, όροι και προϋποθέσεις

Ανάγνωση: 16'

Υπάρχουν δύο πρωτοβουλίες που έχουν ανακοινωθεί από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και είναι ανοικτές για υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους. Η πρώτη είναι ο “Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” και η δεύτερη είναι η “Πράσινη Μετάβαση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”. Αυτές οι δύο πρωτοβουλίες έχουν συνολικό προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ και προορίζονται για περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις από όλη τη χώρα. Με αυτά τα προγράμματα, οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να επικεντρωθούν στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και στην προώθηση βιώσιμων πρακτικών, επιτυγχάνοντας έτσι μια πιο αποδοτική και ανταγωνιστική λειτουργία στην αγορά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, αποκλειστικά, ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ app.opske.gr) και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.​

Οι δράσεις εμπίπτουν στο «Ανταγωνιστικότητα», το οποίο με προϋπολογισμό 3,9 δισ. ευρώ είναι ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ. Ειδικότερα όσον αφορά στα χαρακτηριστικά των δράσεων:

 • Ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ

Ο «Ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ» έχει προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ και είναι η πρώτη δράση επιχειρηματικότητας που άνοιξε (23/2) από το νέο ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα αυτό αποτελείται από τρεις υπο-δράσεις:

Α) Βασικός ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ

Αρχικά, η πρώτη υπο-δράση, ο «Βασικός ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ», αφορά μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν, ακόμα, ενσωματώσει σημαντικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 60%, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης.Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός κάθε αίτησης χρηματοδότησης που θα υποβληθεί σε αυτή μπορεί να κυμαίνεται από 18.000 έως και 30.000 ευρώ. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι έως 9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης.

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες -μεταξύ άλλων- θα πρέπει:

-Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση.

-Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα τουλάχιστον έτος.

– Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

– Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί, πλήρως, πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Τι περιλαμβάνει η επιδότηση

Στις βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

Αρχικά επιδοτείται ο εξοπλισμός: προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κ.λπ.

Επίσης, χρήματα δίνονται και για το λογισμικό: προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κ.λπ.

Τέλος, συμπεριλαμβάνεται η παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση: συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.

Β) Προηγμένος ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ

Η δεύτερη κατά σειρά υπο-δράση, ο «Προηγμένος ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ», απευθύνεται σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας, με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους στις διεθνείς αγορές και θα βελτιώσουν την παραγωγικής τους διαδικασία.

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης διαμορφώνεται από 50.000 έως και 650.000 ευρώ, ενώ η διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται από 10% έως 50%, ανάλογα με την περιφέρεια, το μέγεθος της επιχείρησης και την επιλέξιμη δαπάνη.

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει:

-Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση.

-Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα έτος.

-Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου.

Και άλλες προϋποθέσεις είναι οι εξής:

-Να έχουν πέντε τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

-Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.

-Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της πρόσκλησης.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν.
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Τι συμπεριλαμβάνεται στην επιδότηση

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται είναι οι εξής:

Αρχικά καλύπτεται ο εξοπλισμός για προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, προμήθειας εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού κ.λπ.

Επίσης, χρηματοδοτούνται οι εφαρμογές – λογισμικά για προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων κ.λπ.

Και τέλος, περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση.

Γ) Ψηφιακός μετασχηματισμός αιχμής ΜμΕ

Η τρίτη υπο-δράση, ο «Ψηφιακός μετασχηματισμός αιχμής ΜμΕ», αφορά μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει, ήδη, ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης είναι από 200.001 έως και 1.200.000 ευρώ, ενώ η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 25% έως 60%, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης, την περιφέρεια της χώρας και το μέγεθος της επιχείρησης.

Δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει:

-Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση.

-Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα τουλάχιστον έτος.

-Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.

-Να συγκεντρώνουν, κατ’ ελάχιστο, το βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της πρόσκλησης.

-Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου.

-Να διαθέτουν τουλάχιστον εννέα ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούται ένα από τα παρακάτω κριτήρια:

 • Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν.
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Τι συμπεριλαμβάνεται στην επιδότηση

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται είναι οι εξής:

Αρχικά περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός για προμήθεια, ψηφιακά ελεγχόμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, εξελιγμένων συστημάτων απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, ψηφιακών τεχνολογικών συστημάτων κ.ά.

Επίσης, επιδοτούνται οι εφαρμογές – λογισμικό για προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυΐας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, blockchain κ.λπ.

Τέλος, χρηματοδοτούνται οι υπηρεσίες που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση για συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων κ.λπ.

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται σε μία από τις τρεις υπο-δράσεις. Η επιχείρηση δύναται να υποβάλλει αίτηση και σε μία εκ των δράσεων: «Προηγμένος ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Ψηφιακός μετασχηματισμός αιχμής ΜμΕ» μόνο στην περίπτωση που έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 3 μηνών από την αποπληρωμή της εγκεκριμένης αίτησης χρηματοδότησης.

 

2) Πράσινη μετάβαση ΜμΕ

Την περασμένη Τετάρτη (22/3) άνοιξε για υποβολή αιτήσεων η «Πράσινη μετάβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ)», ύψους 700 εκατ. ευρώ, του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η συγκεκριμένη δράση, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝ), ενθαρρύνει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών. Πριμοδοτεί ενέργειες, οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας (π.χ. χρήση συστημάτων ΑΠΕ).

Η «Πράσινη μετάβαση ΜμΕ» χωρίζεται -και αυτή- σε υπο-δράσεις, σε δύο συγκεκριμένα:

Πρώτον, στον «Πράσινο μετασχηματισμό ΜμΕ», με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ, που απευθύνεται σε επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν τρεις τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο αυτής, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 200.001 έως και 1.000.000 ευρώ.

Δεύτερον, στην «Πράσινη παραγωγική επένδυση ΜμΕ», με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ, που καλύπτει επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν δύο τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Σε αυτήν, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 30.000 έως και 200.000 ευρώ.

Επιλέξιμες δαπάνες

Και για τις δύο δράσεις καλύπτονται δαπάνες, σχετικές με τα εξής:

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
  • Μηχανήματα – εξοπλισμός (συμβατικές δαπάνες).
  • Εξοπλισμός (GREEN).
  • Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών.
  • Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας – branding.
  • Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας.
  • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις.
  • Τεχνικές μελέτες & συμβουλευτικές υπηρεσίες.
  • Μεταφορικά μέσα (GREEN) – υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα.
  • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ).
  • Εμμεσες δαπάνες.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται αυτή της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Σε σχέση με τη μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αυτή διαμορφώνεται στους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Υπογραμμίζεται πως επιτρέπεται η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης μόνο σε μία από τις δράσεις: «Πράσινος μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη παραγωγική επένδυση ΜμΕ».

Τα βήματα της διαδικασίας ενίσχυσης επιχειρήσεων

Τα βήματα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων από τις νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι, συνοπτικά, τα εξής:

 • Είσοδος στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, με σκοπό τη δημιουργία προφίλ με τα στοιχεία της εταιρίας (επωνυμία κ.λπ.).
 • Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη το επιτρεπτό εύρος του ενισχυόμενου προϋπολογισμού που ορίζεται στην πρόσκληση.

Μέσω της διαλειτουργικότητας του ΟΠΣΚΕ με άλλες βάσεις δεδομένων του Δημοσίου (όπως της ΑΑΔΕ) τα αντίστοιχα επιμέρους πεδία του ΟΠΣΚΕ (π.χ. ΚΑΔ, κύκλος εργασιών, κ.ά.) θα εμφανίζονται, αυτομάτως, προσυμπληρωμένα, χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας από την πλευρά του ενδιαφερόμενου.

Σε περίπτωση που από τα ληφθέντα στοιχεία από λοιπές βάσεις δεδομένων του Δημοσίου προκύπτει μη ικανοποίηση μιας τουλάχιστον εκ των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν, ταυτοχρόνως, στο ΟΠΣΚΕ ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας. Αυτός πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά -κατά περίπτωση- σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).

Τέλος, τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν, υποχρεωτικά, συνολικό μέγεθος μικρότερο των 50 MB. Επιπλέον, κάθε μεμονωμένο αρχείο πρέπει να είναι μικρότερο από 10 ΜΒ. Για τη διευκόλυνση των δυνητικών ληπτών της ενίσχυσης είναι δυνατή η επισύναψη συμπιεσμένων αρχείων τύπου pdf, zip ή και rar. Επίσης, προτείνεται τα αρχεία να είναι αυτά ακριβώς που εξάγονται από τα πληροφοριακά συστήματα (Taxis κ.ο.κ.).

 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (first in, first out – FiFo), όπως σημειώνεται από το ΥΠΑΝ, και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της δράσης ανά κατηγορία περιφέρειας.
 • Η επιχείρηση θα λαμβάνει απάντηση ένταξης ή μη στη δράση, ηλεκτρονικά, σε λιγότερο από 2 μήνες. Για παράδειγμα, σε περίπτωση ένταξης θα προσδιορίζεται -μεταξύ άλλων- ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ενίσχυσης και τα χρήματα που θα λάβει ο δικαιούχος.
 • Από τη στιγμή που θα λάβει θετική απάντηση η επιχείρηση, θα μπορεί να υποβάλει τιμολόγια στην πλατφόρμα (ΟΠΣΚΕ), για να ξεκινήσουν οι πληρωμές των δαπανών της.
 • Η επιχείρηση θα πρέπει να ολοκληρώσει την επένδυση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (αυτό που προσδιορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση ένταξης στη δράση), καθώς αν δεν το κάνει θα απεντάσσεται από τη δράση.

Συνοψίζοντας, πρόκειται για δράσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις με στόχο την ενίσχυσή τους. Πρέπει να διαβάσετε καλά τις οδηγίες και τους χρόνους υποβολής και οι ενδιαφερόμενοι να μην το χάσετε. Είναι μια καλή ευκαιρία για βοήθεια.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ